Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

یه کار دلی

Posted by
sara (Rasht, Iran) on 4 June 2016 in Plant & Nature and Portfolio.

گلها رو دوست دارم طبیعت رو دوست دارم ...................................
طراوتشان و زیباییشان رو به هزاران شکل مختلف با عشق به ما انسانها تقدیم می کنن
خدایا شکرت که این موجودات لطیف رو آفریدی
ممنونم که به بهانه پروراندن شان روح و روانم رو لختی شده آرام می کنی
ممنونم و هزاران هزار مرتبه شکرت بابت تموم داده ها و نداده هات و تموم داشته ها و نداشته هام
.
.
.
این گلهای نازنین که اینروزا مدام درحال رشد و شکوفایی و بعد مفروش حیاط کوچولومون هستند رو خیلی دوست داشتم و دارم
دیدم چه کار قشنگی میشه اونا رو تو تشت کوچولومون بریزم و اینشکلی تو آب شناورشون کنم اینم یه کار دلی بود فقط همین

SAMSUNG GT-I9192 1/17 second F/2.6 ISO 500 4 mm

SAMSUNG GT-I9192
1/17 second
F/2.6
ISO 500
4 mm