Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

again

Posted by
sara (Rasht, Iran) on 11 August 2016 in Plant & Nature and Portfolio.

سلام
پنج شنبه تون زیبا
*
بعضی‌ها عجیب هستند. با یک اتفاق می‌آیند و می‌نشینند ته ته دلت‌، و با هزار بهانه و تلخی و اخم و تخم و دلیل دیگر از دلت نمیروند . خوب میخندند ؛ خوب گوش میکنند ؛ اصلا انگار آمده‌اند که مایه دلگرمیت باشند . حتی اگر نباشند‌؛ رد پایشان روی دلت میماند تا تمام عمر عشق میورزند، حتی متلکهایشان به جانت مینشیند .
بعضیها عجیب خوبند . یادشان که می‌افتی روحت جانی دوباره میگیرد. یادشان که می‌افتی بی‌اراده لبخند به لبانت مینشیند‌.
بعضی‌ها را کم میبینی و حتی اگر نبینی باز با تو هستند . بعضی‌ها عجیب می‌آیند و عجیب‌تر آنکه دیگر نمیروند حتی وقتی که از کنارت رفته‌اند .
میمانند ؛ لبخندشان .. تصویرشان .. صدایشان .. حرفهایشان ..همه را پیشت امانت میگذارند و تو میمانی و یاد و آرزوی دیدار دوباره آنها .
بعضی‌ها عجیب خوبند...
*
عادل دانتیسم
*
از نوشته های دوست داشتنی عادل دانتیسم بسیار خوشم میاد