a lovely Sunset

Posted by sara (Rasht, Iran) on 11 June 2017 in Documentary & Street and Portfolio.

سلام
یکشنبه تون پر از حس های خوب.
*
دیشب خیلی عصبی و رنجور از رفتار بعضیها بودم.
عصبانیتم هم نتونستم کنترل کنم و به بهانه های دیگه بروز کرد.
*
اما من متحيرم از خودم ، از اینکه میدونم این دنیا فانی هستش ولی بازم به خوش
رقصی هاش دلخوشم
به چیزهایی دلبسته شدم که میدونم نباید دلبسته بشم
ولی امان امان از این روزگار که تا اینقدر افکار و رفتار و گفتار و کردار ما انسانها رو تنزل میده.
*
خدایا خودم رو سپردم بدست های مهربانت
کمکم کن که خیلی محتاج کمک و مدد الهیت هستم ، خیلی.
*
*
*
از تو سالن خالی طبقه دوم بالایی این عکس غروبانه رو گرفتم
غروبی به خودم گفتم هرکسی این طبقه بالا زندگی کنه طلوع و غروب های قشنگی رو نظاره گر.
*
گویا خورشید خانم هم خوب بلدن حسابی دلربایی کنن حتی وقتی میخوان برن اونور نیمکره زمین جان ، مگه نه!
*

در پناه الله

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon