Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

(^_____^)

Posted by
sara (Rasht, Iran) on 16 April 2018 in Food & Cuisine and Portfolio.

یادمه وقتی ذغال اخته رو تو وقتش گرفتیم وقتی یه کوچولو ازش خوردم خوشم نیومد
چیزهای ترش و گس هم زیاد باب میلم نیست
و هم سازگار نیست برام
یه کاسه کوچیک بیشتر نمونده بود
ولی یهو بذهنم رسید بذارمش تو فریز
دیشب بعد چندماه درآوردمش کیفیتش از لحاظ مزه تقریبا از دست داده بود
با اینکه موافق فریز و یخچالی کردن انواع سبزیجات و میوه ها نیستم
ولی در نوع خودش جالب بودش
(^_____^)